۳مین
جلسه
محل برگزاری: سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه کردستان
 ۹ دی ۱۳۹۸
۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
کاربردهای فیزیک در پزشکی
دکتر مهران یاراحمدی
عضو هیات علمی فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان