۴مین
جلسه
محل برگزاری: دانشگاه محقق اردبیلی، آمفی تئاتر دانشکده علوم
 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
ساختار هندسی ابرهای کومولوس
دکتر مرتضی نطاق نجفی
دانشگاه محقق اردبیلی