۱۷مین
جلسه
محل برگزاری: دانشگاه شیراز، سالن کنفرانس بخش فیزیک
 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰
سرن و سیاهچاله در فیزیک حالت جامد
دکتر سید اکبر جعفری
دانشگاه صنعتی شریف تهران