۱۸مین
جلسه
محل برگزاری: کلاس ۳۶ دانشکده فیزیک
 ۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
فوتونهای ساختاریافته - کاربرد آنها در فوتونیک کوانتومی
دکتر ابراهیم کریمی
دانشگاه اتاوا کانادا