۴۵مین
جلسه
محل برگزاری: دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
 ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:00 تا 19:00
سلول های خورشیدی لایه نازک مبتنی بر Cu(In,Ga)Se2
آقای دکتر محسن سعادت
از دانشگاه سیستان و بلوچستان