۱۵۱مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۳ مهر ۱۳۹۶
رصد خانه ملی ایران: گذشته، حال و چشم انداز
دکتر حبیب خسرو شاهی
رصد خانه ملی ایران و پژوهشگاه دانش های بنیادی