۱۶۲مین
جلسه
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۷ آبان ۱۳۹۷
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
نوبل فیزیک ۲۰۱۸
دکتر نادر سیدریحانی
دانشگاه صنعتی شریف