۱۶۷مین
جلسه
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
گرانش جرم­دار جای­گزینی برای ماده تاریک
دکتر یوسف ثبوتی
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان