۱۶۹مین
جلسه
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
پیچیدگی و سیستم‌های پیچیده
دکتر سامان مقیمی عراقی
دانشگاه صنعتی شریف