شرح خبر

آقای دکتر رسول رکنی‌زاده، عضو هیئت مدیره‌ی انجمن فیزیک ایران و معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان، در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۷ در گفتگویی با روزنامه‌ی اصفهان به سوالاتی در خصوص آینده علم و پژوهش در ایران و اصفهان پاسخ دادند. در قسمتی از این مصاحبه ایشان اظهار داشتند که

«در ســال‌های اخیــر در بعضــی حوزه‌هــای فیزیک که صنایــع پیشــرفته، ســرمایه‌گذاری کرده‌اند پیشــرفت‌ها به لحاظ مادی و اقتصادی بسیار قابل توجه بوده است. از جملــه می‌تــوان بــه صنعــت اپتیــک اشــاره کــرد کــه محصولات این صنعت، غیر از مصرف داخلی به بسیاری از کشــورهای جهان صادر می شــود یا در دســتاوردهای حوزه فنــاوری هســته‌ای، فیزیک‌پیشــگان نقش بســیار مهمی داشته‌اند. ا گــر ایــن ســرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌هــای جدیــد (مانند نانو فیزیک، علوم و فناوری‌های کوانتومــی و مانند آنها( به طور جدی انجام شود، ما شاهد دستیابی به سطحی مناســب از فنــاوری کــه برایمــان بهــره اقتصــادی دارد، خواهیم بود.»

همچنین در پاسخ به سوالی در مورد مشکلات محیطی زیستی فناوری های جدید گفتند که «فناوری‌های جدید و صنایع کوچک و بزرگ، بــدون توجــه بــه محیــط زیســت پیشــرفت کرده‌انــد و از خود این فناوری‌ها به سختی می‌توان راه حل این بحران را انتظار داشت. شــاید ایــن بحران‌هــا بــرای کشــور مــا زنــگ خطــری باشــد کــه نبایــد دنبالــه‌رو جهــان صنعتــی در زمینــه رشــد فناوری باشــیم. ا گر روزی از نظر بینش در میان مســئولان و دانشــگاهیان، ما به چنان بلوغی دســت یابیم که پیشرفت فناوری را پیشرفت انسان ندانیم، و توســعه و کمــال حیــات انســان را بــا کمــال فناوری یکی ندانیم، آنگاه در توســعه فنــاوری قدرت انتخاب خواهیم داشت و می‌توانیم بر بخشی از این بحران‌ها غلبه کنیم».

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

متن کامل این مصاحبه را در اینجا می‌توانید بخوانید.نویسنده خبر: اکرم میرحسینی
کد خبر :‌ 2577
«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامه‌ی انجمن بلا مانع است.»‌حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com