ماده چگال

شورای اجرایی شاخه ماده چگال ( ۱۳۹۸/۶/۱۱ تا ۱۴۰۱/۶/۱۱(

 

اعضای اصلی

  • محمود پیامی‌شبستر، سازمان انرژی اتمی ایران (رابط شاخه)
  • سیداکبر جعفری، دانشگاه صنعتی‌شریف
  • حسین چراغچی،‌  دانشگاه علم و صنعت ایران (مسئول شاخه)
  • پروز کاملی،‌ دانشگاه صنعتی‌اصفهان
  • میرفائز میری،‌ دانشگاه تهران

اعضای علی‌البدل

  • سعید جلالی‌اسدآبادی، دانشگاه اصفهان
  • رستم مرادیان،  دانشگاه کرمانشاه

 

◄ اعضای دوره‌های قبل شورای اجرایی شاخه ماده چگال