۱مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۵ دی ۸۹
حالت‌های همدوس روی یک فضای خمیده و محصور شده
دکتر رسول رکنی زاده