۱مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۵ مهر ۹۵
امواج الکترومغناطیسی ، نور و کاربردهای آن
دکتر عباس بهجت
دانشکده فیزیک دانشگاه یزد