۲مین
جلسه
محل برگزاری: سالن همایش‌های دانشگاه دامغان
 ۱۰ اردیبهشت ۹۸
ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰
اسرار حیات ستارگان
دکتر خداداد کوکبی
دانشگاه دامغان