۲مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۴ آبان ۹۵
چرا فیزیک برای کشور ما مهم است و برای شکوفائی آن چه باید کرد؟
دکتر مهدی گلشنی
دانشگاه صنعتی شریف