۳مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۳ اسفند ۸۹
نانو مغناطیس
دكتر پرويز كاملي
دانشگاه صنعتي اصفهان