۳مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۱ آذر ۹۵
گذارهای فاز توپولوژیک : جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۶
دکتر شاهین روحانی
دانشگاه صنعتی شریف