۴مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۶ اردیبهشت ۹۰
پديده ي همگام سازي در فيزيك و علوم زيستي
دكتر كيوان آقابابائي ساماني
دانشگاه صنعتي اصفهان