۴مین
جلسه
محل برگزاری: دانشگاه قم
 ۳۰ بهمن ۹۸
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
فضا-زمان در فیزیک حالت جامد
دکتر اکبر جعفری
دانشگاه صنعتی شریف