۴مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۶ دی ۱۳۹۵
تغییر اقلیم
دکتر سید مجید میررکنی
دانشکده فیزیک دانشگاه یزد