۵مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۳ خرداد ۹۰
آشنایی با برخی نانوموتورهای زیستی و غیر زیستی
دكتر امیر لهراسبی
دانشگاه اصفهان