۵مین
جلسه
محل برگزاری: دانشگاه قم
 ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
علم داده با طعم کیهان شناسی
دکتر سید محمد صادق موحد
دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی