۵مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۶ آذر ۷۹
دکتری فيزيک ايران، گذشته حال و آينده
دکتر رامين گلستانيان