۵مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۱۱ بهمن ۹۵
فیزیک پلاسما و کاربردهای آن
دکتر مهدی شریفیان
دانشگاه یزد