۶مین
جلسه
محل برگزاری: دانشگاه محقق اردبیلی، آمفی تئاتر دانشکده علوم
 ۱۷ بهمن ۹۸
ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
جایگاه شبیه سازی در فیزیک؛ مثال: خودساماندهیت بحرانی
آقای جعفر چراغعلی زاده
دانشگاه محقق اردبیلی