۶مین
جلسه
محل برگزاری: سالن همایش‌های دانشگاه دامغان
 ۲۱ آبان ۹۸
ساعت 16:۰۰ تا 18:۰۰
فوتون های ساختاریافته - کاربرد آنها در فوتونیک کوانتومی
پروفسور ابراهیم کریمی
دانشگاه اتاوا کانادا