۶مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۷ تیر ۹۰
مطالعه رفتار ريسمانهاي باريك
دكتر مهدي حبيبي
مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان