۶مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۲ اسفند ۹۵
مدیریت پسمان های پرتوزا
دکتر محمد صمدفام
دانشگاه صنعتی شریف