۶مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۳۰ مهر ۱۳۹۴
نگاهی به تحولات دانش نور و فناوری های وابسته به آن (به مناسبت سال جهانی نور)
آقای دکتر یوسف هاتفی
دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران