۷مین
جلسه
محل برگزاری: به صورت مجازی از طریق لینک: http://meeting.scu.ac.ir/physics-club
 ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
16:۰۰ تا 17:30
The Vacuum Technology and its Role in the Advanced Science
عبدالمحمد قلمبردزفولی
دانشگاه شهید چمران اهواز