۷مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۴ مرداد ۹۰
برهم کنش هاي واندروالس و الکتريکی بين اجسام بی بار
دكتر جلال سرآباداني
دانشگاه اصفهان