۷مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۴ اردیبهشت ۹۶
آهنرباهای دائم: فیزیک، ترکیبات و کاربرد
دکتر محسن حکیمی
دانشگاه یزد