۸مین
جلسه
محل برگزاری: تالار شهید مطهری دانشکده علوم
 ۲۷ آذر ۱۴۰۱
16:۰۰ تا 18:۰۰
فناوری خلا و نقش آن در علم پیشرفته
عبدالمحمد قلمبر دزفولی
دانشگاه شهید چمران اهواز