۸مین
جلسه
محل برگزاری: سالن همایش‌های دانشگاه دامغان
 ۲۶ آذر ۹۸
ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰
گرمایش جهانی و تغییر اقلیم
دکتر محمد مهدی باقری محققی
عضو هیات علمی دانشگاه دامغان