۸مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۷ اسفند ۷۹
کاربرد فيزيک در ساخت سازها
دکتر ارژنگ ناجی