۹مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۳ آبان ۹۰
الكترون چيست و حركت آن در اتمها و مولكولها چگونه است؟
دكتر حسن سبزيان
دانشگاه اصفهان