۹مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۳ مهر ۹۶
پدیده های فیزیکی در مقیاس نانومتری و کاربردهای آن
دکتر محسن خواجه امینیان
دانشگاه یزد