۱۰مین
جلسه
محل برگزاری: http://vc.du.ac.ir/physics_club
 ۱۲ آبان ۹۹
ساعت ۱۶ تا ۱۸
بشر در آینده انرژی را از چه منابعی تامین خواهد کرد؟
اعظم کاردان
دانشگاه دامغان