۱۰مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۱ آذر ۹۰
کيهان شناسي همراه با مخلفات
دكتر مسلم زارعي
دانشگاه صنعتي اصفهان