۱۰مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۲ آبان ۹۶
صد سال با نسبیت عام، از انحراف نور تا امواج گرانشی (نوبل فیزیک 2017)
دکتر محمدمهدی شیخ جباری
پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM