۱۱مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۶ دی ۹۰
اطلاعات کوانتومی
دكتر سيد جواد اخترشناس
دانشگاه اصفهان