۱۱مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۱۳ آذر ۹۶
LHC بزرگترین پروژه فیزیک ذرات بنیادی
دکتر سعید پاک طینت
پژوهشگاه دانش های بنیادی