۱۱مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۲۹ بهمن ۱۳۹۴
شبکه‌های پیچیده
آقای دکتر کیوان آقابابایی سامانی
از دانشگاه صنعتی اصفهان