۱۲مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۹ بهمن ۹۶
به دلیل لغو پروازها برگزار نشد
کاربرد رادیوایزوتوپ ها در پزشکی و صنعت و مقدمه ای بر وضعیت رادیوداروها
به دلیل لغو پروازها برگزار نشد