۱۳مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۲ اسفند ۹۰
فیزیک پزشکی
دكتر كيوان جباري
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان