۱۳مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۱ مهر ۸۰
تکنيک ماره
دکتر محمدتقی توسلی