۱۳مین
جلسه
محل برگزاری: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیس علوم، سالن۶
 ۱۴ اسفند ۹۶
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
کاربرد رادیوایزوتوپ ها در پزشکی و صنعت و مقدمه ای بر وضعیت رادیوداروها
دکتر سید پژمان شیرمردی
سازمان انرژی اتمی