۱۴مین
جلسه
محل برگزاری: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیس علوم، سالن۶
 ۴ اردیبهشت ۹۷
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
دینامیک شاره های ژئوفیزیکی: برخی از جنبه های جریان تبادلی در خلیج فارس و دریای عمان
دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران