۱۵مین
جلسه
محل برگزاری: live.du.ac.ir/physics_club
 ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 17 تا 18
ژنوم، رایانه ای دیجیتال-مکانیکی-بیوشیمیایی
داوود نوروزی
بخش زیست شناسی سیستمی دانشگاه ماساچوست