۱۵مین
جلسه
محل برگزاری: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیس علوم، سالن۶
 ۲ خرداد ۹۷
ساعت 10:۰۰ تا 11:30
مکانیک کوانتومی: گذشته، حال، آینده
دکتر محمد کاظم توسلی
دانشگاه یزد (جلسه ویژه-ساعت برگزاری 10-12)